Privacy Policy

1. INTRODUCTION / WPROWADZENIE

Kobold Defense Industries Sp. z O. O. is Polish company and we are operating within appropriate EU and Polish regulations, specializing in manufacture of firearm and ASG accessories. The purpose of this page is to explain our Privacy Policy. Considering we are based in Poland each chapter of the Policy is also written in Polish language.

Kobold Defense Industries Sp. z O. O. jest polską firmą, operującą kierując się względami prawa Polski i Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w produkcji akcesoriów do broni sportowej oraz ASG nieobjętych obowiązkiem uzyskania koncesji. Niniejsza strona ma celu wyjaśnienie naszej polityki prywatności.

2. DATA COLLECTION
REGISTRATION DATA / DANE REJESTRACYJNE

Upon registration on our website, we store your chosen username and your email address and any additional personal information added to your user profile.

Po rejestracji na naszej stronie internetowej, przechowujemy twoją nazwę użytkownika, adres email oraz wszystkie dodane do profilu dane osobiste.

COMMENTS / KOMENTARZE

When you leave comments on the website we collect the data shown in the comments form, and also the IP address and browser user agent string to help spam detection.

W przypadku napisania komentarza na naszej stronie, zbieramy dane wpisane w formularzu komentarza oraz adres IP i dane przeglądarki użytkownika do celów wykrywanie spamu.

CONTACT FORM / FORMULARZ KONTAKTOWY

Information submitted through the contact form on our site is sent to our company email. These submissions are only kept for customer service purposes they are never used for marketing purposes or shared with third parties.

Dane przesłane przez formularz kontaktowy trafiają do naszej firmowej skrzynki pocztowej. Wpisy są przechowywane jedynie do celów komunikacji z użytkownikiem i nigdy nie będą użyte do celów marketingowych, ani przesłane do innych podmiotów.

GOOGLE ANALYTICS / GOOGLE ANALYTICS

We use Google Analytics on our site for anonymous reporting of site usage. So, no personalized data is stored. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behavior on our website please use this link: Google Analytics Opt-out.

Nasza witryna używa narzędzia Google Analytics do celów raportowania sposobu użycia naszej strony. Narzędzie to nie służy do zbierania danych osobistych. Możesz zgłosić chęć rezygnacji z raportowania użycia strony poprzez link: Google Analytics Opt-out.

CASES FOR USING THE PERSONAL DATA / PRZYPADKI UŻYCIA DANYCH OSOBOWYCH

We use your personal information in the following cases:

 • Verification/identification of the user during website usage;
 • Providing Technical Assistance;
 • Sending updates to our users with important information to inform about news/changes;
 • Checking the accounts’ activity in order to prevent fraudulent transactions and ensure the security;
 • Guarantee overall performance and administrative functions run smoothly.;
 • Actions related to order shipping and completion

Używamy twoich danych osobistych w następujących przypadkach:

 • Weryfikacja i identyfikacja użytkownika w trakcie wizyty na naszej stronie;
 • Udzielania wsparcia użytkownikowi;
 • Udzielania istotnych informacji użytkownikowi;
 • Sprawdzania aktywności użytkownika pod względem możliwych oszust lub ze względów bezpieczeństwa;
 • Gwarancji efektywnego działania funkcji administracyjnych
 • Działań związanych z przesyłką zamówień oraz ich wykonaniem
3. EMBEDDED CONTENT / ZAWARTOŚĆ OSADZONA

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website.

Strony na naszej witrynie mogą zawierać treści, takie jak filmy YouTube. Treści te zachowują się tak samo jak na innych stronach, które odwiedziłeś w przeszłości.

Witryny z których pochodzą treści osadzone na naszej witrynie mogą zbierać dane o tobie, używać plików cookie, zamieszczać dodatkowe treści osadzone lub monitorować twoją interakcję z treściami, jeśli korzystasz z kont lub narzędzi powiązanych z tymi witrynami.[/vc_column_text]

4. COOKIES / PLIKI COOKIE

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.

Nasza witryna korzysta z plików cookie – małych tekstowych plików zapisanych na twoim urządzeniu, które mają na celu poprawę jakości działania usług naszej strony. Pliki te mają na celu zachowanie preferencji użytkownika, takich jak zawartość koszyka i przekazywać anonimowe dane do narzędzi takich jak Google Analytics. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz wyłączyć je z poziomu swojej przeglądarki.

NECESSARY COOKIES INCLUDE (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS) / NIEKTÓRE WYMAGANE PLIKI COOKIE (DODATKOWE DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW)
 • wp-auth
 • wordpress_logged_in_{hash}
 • wordpress_test_cookie 
 • wp-settings-[UID]
 • wp-settings-[UID]
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA / KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by our system administrator.

Jeśli jesteś anonimowym klientem, nie przechowujemy twoich informacji odnośnie twoich danych osobowych.

Jeśli jesteś zarejestrowanym klientem, twoje dane osobowe mogą być zobaczone przez administratora witryny.

6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA / DOSTĘP ZEWNĘTRZNYCH PODMIOTÓW DO TWOICH DANYCH

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us.

Nie przekazujemy twoich danych innym podmiotom w sposób, który mógłby ujawnić twoje dane osobowe jak imię, nazwisko, adres itp. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są nasi partnerzy, z którymi wymieniamy określone dane, konieczne do zrealizowania usług spodziewanych przez klienta.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a message or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time. Website administrators can also see and edit that information.

Kiedy wystawiasz wiadomość lub komentarz, metadane są przechowywane do czasu, kiedy poinformujesz nas o konieczności ich usunięcia. Używamy tych danych do rozpoznania użytkowników i akceptacji przesłania treści w sposób automatyczny, zamiast ręcznej moderacji.

W przypadku rejestracji na naszej stronie, dodatkowo przechowujemy twoje dane osobowe, które zawarłeś w swoim profilu. Możesz je oglądać, edytować lub usunąć Administrator strony może także dokonać wspomnianych czynności.

8. SECURITY MEASURES / ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

We have made appropriate moves to ensure maximum safety of your data but we are unable to guarantee that they will not be accessed by 3rd party in case of unauthorized data breach.

Nasza strona wykorzystuje protokół SSL/HTTPS. Pozwala to na szyfrowanie komunikacji pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu zabezpieczenia informacji przed dostępem nieautoryzowanych podmiotów.

W przypadku złamania zabezpieczeń danych naszej strony, administrator podejmie wszelkie konieczne działania do zachowania integralności systemu, a dotknięci użytkownicy zostaną o tym poinformowani. Ich hasła mogą dodatkowo zostać zresetowane.

Podjęliśmy odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa twoich danych, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nie zostaną odczytane przez nieautoryzowany podmiot w przypadku włamu.

9. YOUR DATA RIGHTS / TWOJE PRAWA ODNOŚNIE DANYCH
GENERAL RIGHTS / OGÓLNE PRAWA

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.

You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

Jeśli zarejestrowałeś konto na naszej witrynie lub zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o eksport pliku zawierającego przechowywane przez nas dane.

Możesz także zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Nie dotyczy to danych koniecznych do celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

W przypadku chęci usunięcia twoich danych osobowych, nie będziemy mogli prowadzić wsparcia, ani innych usług skierowanych do ciebie.

GDPR RIGHTS / PRAWA GDPR

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. Residents of the European Union are allowed to use its Service. Therefore, it is our intention to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Nasza firma podlega pod standardy GDPR. Rezydenci Unii Europejskiej mogą korzystać z praw wynikających z tego faktu. Więcej informacji może zostać uzyskana na stronie: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES / WITRYNY TRZECICH STRON

We may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by Kobold Customs, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. Kobold Customs bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

Na naszej witrynie możemy wstawiać linki do zewnętrznych witryn. Strony te nie są analizowane przez nas pod względem prywatności oraz bezpieczeństwa i nie bierzemy odpowiedzialności za działanie tych stron.

Wszystkie linki do mediów społecznościowych są wyświetlana w formie linków tekstowych lub graficznych. Połączenie z powiązanymi podmiotami nie zachodzi do czasu ich aktywacji przez użytkownika.

Proszę zwrócić uwagę, że ta Polityka Prywatności, ani jakiekolwiek inne regulaminy nie tworzą praw, które mogłyby być wykorzystane przez inne podmioty lub wymagać przekazania danych osobowych klientów Kobold Customs. Nie bierzemy odpowiedzialności za dane zbierane przez reklamodawców lub innych witryn. Polityki prywatności podmiotów zewnętrznych mogą być przeczytane na odpowiednich stronach internetowych.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES / UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE WZGLĘDÓW PRAWNYCH

At times it may become necessary or desirable to Kobold Customs, for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

W pewnych przypadkach Kobold Customs będzie prawnie zmuszony ujawnić dane osobowe użytkowników. Może to się stać na rzecz odpowiednich podmiotów rządowych lub prywatnych stron. W przypadku korzystania z naszej witryny godzisz się na taką możliwość. Takie działania zostaną podjęte przez nas tylko w przypadku, gdy wierzymy, że wspomniane podmioty działają w dobrej wierze w przypadku działań prawnych lub sądowych. W przypadku otrzymania żądania wydania odpowiednich danych osobowych, możemy podjąć działania mające na celu poinformowanie użytkowników, których działanie to dotyczy. W przypadku podejrzenia oszustwa lub innych niedozwolonych czynności, możemy proaktywnie zgłaszać sprawę do odpowiednich urzędów lub stron trzecich, kiedy wierzymy, że jest to konieczne ze względów prawnych. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za skutki przekazania danych osobowych urzędom państwowym lub odpowiednim stronom trzecim.

Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

12. AMENDMENTS / POPRAWKI

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.

Możemy dokonywać zmian w Polityce Prywatności. Kiedy dojdzie do zmiany Polityki Prywatności, dokonamy zmian informacji wyświetlanej na tej stronie. Wymagana będzie także akceptacja użytkownika, w celu kontynuowania korzystania z naszych usług.