Terms of Service

 1. Introduction / Wprowadzenie

  The Terms of Service are designed to explain rules related to usage of services provided on this website. We are based in Poland thus the page also features Polish language version.
  KOBOLDCUSTOMS.COM internet store is operated by KOBOLD DEFENSE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ logged by SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, o kapitale zakładowym 30 000 zł.
  The company is registered in KRS database with following details:
  – NIP: 9930681217
  – KRS: 0000891498
  – REGON: 388514400
  – Address: Dunajcowa 20, Tarnów 33-101 Poland

  —————————–

  Regulamin sklepu ma na celu określenie zasad korzystania z usług oferowanych na tej witrynie. Ze względu na otwartość na klientów zagranicznych regulamin został przygotowany w wersji polskiej oraz angielskiej.
  Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.koboldcustoms.com, prowadzony jest przez spółkę KOBOLD DEFENSE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, with share capital of 30 000 zł:
  – NIP: 9930681217
  – KRS: 0000891498
  – REGON: 388514400
  – Adres: Dunajcowa 20, Tarnów 33-101 Poland
 2. Definitions / Definicje

  Consumer – natural person who uses Seller services within Store and who does not use Store services when those are directly related to their business or professional activities.
  Seller – legal person who operates business activity under company KOBOLD DEFENSE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, listed in Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) with NIP 9930681217, KRS 388514400.
  Customer – any person who makes purchases within Store.
  Entrepreneur – natural person, legal entity or organisation unit which is not a legal person but maintains economic activity, who uses the Store.
  Store – internet store maintained by Seller under web address www.koboldcustoms.com.
  Distance contract – contract made with Customer within distance contract system maintained within Store, without physical presence of either of the sides, with use of one or more distance communication methods during contract signature.
  Terms of Service – Terms of Service explained within this document
  Order – declaration of intent made by Customer through use of appropriate functions of the Store, leading directly to signature of Sales agreement
  Account – Customer’s account within Store that collects order personal data supplied by Customer and their orders information.
  Registration form – registration form that allows for creation of the Account within Store
  Order form – interactive form that allows for creation of Orders which includes adding Products to Cart, specifying details of Distance contract, as well as choice of payment and shipping options.
  Cart – element of Store’s program which displays Products picked by the Customer as well as allows to modify details of the order.
  Product – object/service available within the Store to be part of Sales agreement between Seller and Customer.
  Sales agreement – sales agreement for Product signed between Customer and Seller through Store. Where applicable sales agreement definition is also applied to services agreement and contract work.

  —————————–

  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Sprzedawca – osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KOBOLD DEFENSE INDUSTRIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), NIP 9930681217, KRS 388514400
  Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.koboldcustoms.com
  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą funkcji Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 3. Contact with the Store / Kontakt ze sklepem

  Seller’s Address: Dunajcowa 20, Tarnów 33-101 Polska
  Seller’s email: info@koboldcustoms.com
  Seller’s telephone number: +48605622993
  Bank account number IBAN for PLN transactions: PL 19 1050 1722 1000 0090 8121 3127 (SWIFT: INGBPLPW)
  Bank account number IBAN for EUR transactions: PL 94 1050 1722 1000 0090 8121 3135 (SWIFT: INGBPLPW)
  Customer can communicate with Seller through listed addresses and phone number listed within this paragraph as well as contact form within Store.
  Customer can call listed phone number in following hours (Polish time): 10:00-18:00 Mon-Fri

  —————————–

  Adres Sprzedawcy: Dunajcowa 20, Tarnów 33-101 Polska
  Adres e-mail Sprzedawcy: info@koboldcustoms.com
  Numer telefonu Sprzedawcy: +48605622993
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy IBAN w PLN: PL 19 1050 1722 1000 0090 8121 3127 (SWIFT: INGBPLPW)
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy IBAN w EUR: PL 94 1050 1722 1000 0090 8121 3135 (SWIFT: INGBPLPW)
  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numer telefonu podanych w niniejszym paragrafie oraz formularza kontaktowego w Sklepie.
  Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach (czasu polskiego): 10:00-18:00 Pon-Pt
 4. Technical requirements / Wymagania techniczne

  In order to use Store, including Store’s inventory and making Orders for Product, Customer needs to have:
  – appropriate device with internet connection
  – active email address
  – active cookie files

  —————————–

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  – urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
  – aktywne konto poczty elektronicznej
  – włączona obsługa plików cookies
 5. General information / Informacje ogólne

  The Seller to fullest extent of the law is not liable for interruptions including breaks in service of the Store caused by higher force, unauthorized actions of 3rd parties or incompatibility of the Store programming with Customer’s technical infrastructure.

  Browsing Store’s inventory does not require Account creation. Making orders within store is possible after creation of the Account or without creation of Account but only after appropriate personal data and addresses necessary for completion of the order are submitted.

  The prices given in the Store are given in PLN or USD depending on Customer preference and are gross prices including VAT where applicable.
  The final (final) amount to be paid by the Customer consists of the price for the Product and the cost of delivery (including charges for transport, delivery and postal services), about which the Customer is informed on the Store’s pages when placing the Order, including when expressing the will to be bound by a Sales Agreement.
  If the nature of the subject of the Agreement does not allow, judiciously judging, to calculate the amount of the final (final) price in advance, information on the manner in which the price will be calculated, as well as about charges for transport, delivery, postal services and other costs will be provided in the Store in the Product description or in message to the Customer.

  —————————–

  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

  Ceny podane w Sklepie są podane w PLN lub USD (w zależności od preferencji Klienta) i są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT.

  Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub w wiadomości do Klienta.
 6. Creating an Account in the Store / Zakładanie Konta w Sklepie

  To set up an Account in the Store, please complete the Registration Form.
  Creating an Account in the Store is free.
  Logging in to the Account is done by entering the login and password set in the Registration Form.
  The Customer may at any time, without giving a reason and without incurring any fees, delete the Account by sending a relevant request to the Seller, in particular via e-mail or in writing to the addresses provided in § 3.

  —————————–

  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 7. Order placement rules / Zasady składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

  —————————–

  In order to place an Order:
 1. log into the Store (optional) ;
 2. select the Product being the subject of the Order, and then click the “Add to Cart” button (or equivalent) ;
 3. log in or use the option of placing an Order without registration;
 4. if the option of placing an Order without registration has been selected – complete the Order Form by entering the recipient’s details of the Order and the address to which the Product is to be delivered, select the type of shipment (method of delivery of the Product), enter invoice data, if different from the recipient’s data,
 5. choose one of the available payment methods and depending on the payment method, pay for the order within a specified period, subject to § 8 point 3

  8. Offered delivery and payment methods / Oferowane metody dostawy oraz płatności

  Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. Przesyłka pocztowa
 2. Przesyłka kurierska

  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 2. Płatności elektroniczne
 3. Płatność kartą płatniczą.
 4. Płatność pobraniowa przy odbiorze (tylko dla przesyłek krajowych)

  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

  —————————–

  The Customer may use the following methods of delivery or receipt of the ordered Product:
 1. Postal delivery
 2. Courier delivery

  The customer can use the following payment methods:
 1. Payment by bank transfer to the Seller’s account
 2. Electronic payments
 3. Payment by payment card.
 4. Cash-on-delivery (only for domestic shipping)

  Detailed information on delivery methods and acceptable payment methods can be found on the Store’s website.

  9. Wykonanie umowy sprzedaży / Performance of the sales contract
  This website does not constitute offer according to definition laid out within Civic Code but constitutes invitation to placement of offers.
  The conclusion of the Sales Agreement between the Customer and the Seller takes place after the Customer has placed the Order using the Order Form in the Online Store in accordance with § 7 of the Regulations.
  After placing the Order, the Seller immediately confirms its receipt and simultaneously accepts the Order for execution. Acknowledgment of receipt of the Order and its adoption for implementation by sending by Seller Customer relevant e-mail to the specified when placing orders e-mail client , which includes at least a statement Sellers receipt of the Order and its admission to the realization and confirmation of the Purchase Agreement. Upon the receipt of the above e-mail by the Customer , a Sales Agreement is concluded between the Customer and the Seller.
  Payment by bank transfer, electronic payment or payment by credit card, the Customer is obliged to make the payment within 7 calendar days from the date of the Sale Agreement – otherwise the order will be canceled
  When ordering Products with different delivery dates, the delivery date is the longest given date.

When ordering Products with different delivery times, the Customer may request the delivery of Products in parts or provide all Products after completing the entire order.

The beginning of the delivery period of the Product to the Customer counts from the date of crediting the Seller’s bank account. Unless otherwise stated within product or order description, the order will be shipped within 5 working days of receiving payment.

When ordering Products with different readiness dates, the readiness date is the longest given date. Offers with longer than usual processing times are marked with “Backorder” note. Usual lead time is 1-2 weeks but due to number of external factors shipping time might be affected. Customer will be informed about any out of ordinary delays.

Products are shipped from Poland

Product delivery takes place worldwide with exception of countries where laws are prohibiting import of ordered Products. Seller is not liable in case of confiscation of Products by customs/government officers of shipping address country.
It is Customer’s duty to verify local laws to comply with all appropriate import regulations.

Delivery of the Product to the Customer is payable, unless the Sales Agreement provides otherwise. Product delivery costs (including fees for transport, delivery and postal services) are indicated to the Customer on the Online Store’s website in the “Delivery costs” tab and when placing the Order, including when the Customer wishes to be bound by the Sales Agreement.

—————————–

Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Sprzedawca nada towar w przeciągu 5 dni roboczych po zaksięgowaniu opłaty, chyba że opis produktu lub zamówienia mówi wskazuje inne informacje.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Oferty z dłuższym niż przeciętnym czasem wysyłki są oznaczone jako “Backorder”. Typowy czas wysyłki to 1-2 tygodnie, ale ze względu na szereg niezależnych czynników może się on zmienić. Klient zostanie poinformowany o nietypowych opóźnieniach.

Produkty wysyłane są z terytorium Polski.
Dostawa Produktów odbywa się na terenie całego świata z wyjątkiem państw, których prawo zakazuje importu Produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za konfiskatę zamówionych Produktów przez organy celne/rządowe państwa docelowego.
Obowiązkiem Klienta jest weryfikacja lokalnych przepisów pod względem legalności zakupu Produktów.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Prawo odstąpienia od umowy / The right to withdraw from the contract

 1. The consumer may withdraw from the Sales Agreement within 14 days without giving any reason.
 2. The time limit specified in para. 1 begins with the delivery of the Product to the Consumer or a person designated by him other than the carrier.
 3. In the case of a Contract that covers many Products that are delivered separately, in batches or in parts, the deadline specified in paragraph 1 runs from the delivery of the last item, batch or part.
 4. The consumer may withdraw from the contract by submitting a declaration of withdrawal from the contract to the seller. To meet the deadline for withdrawing from the Contract, it is sufficient for the Consumer to send a statement before this deadline.
 5. The statement can be sent by traditional mail or electronically by sending the statement to the Seller’s e-mail address or by submitting the statement on the Seller’s website – the Seller’s contact details are specified in § 3.

In the event of sending a statement by the Consumer electronically, the Seller shall immediately send the Consumer a confirmation of receipt of the statement of withdrawal from the Agreement to the e-mail address provided by the Consumer .
Effects of withdrawal from the Agreement:
In the event of withdrawal from a Distance Contract, the Contract is considered null and void.
In the event of withdrawal from the Contract, the Seller shall immediately return to the Consumer, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer’s statement on withdrawal from the Contract, all payments made by him, including the costs of delivery, except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by the Consumer. other than the cheapest usual delivery method offered by the Seller.
The seller will refund the payment using the same payment methods that were used by the consumer in the original transaction, unless the consumer has expressly agreed to another solution that will not involve any costs for him.
The Seller may withhold reimbursement until receipt of the Product back or until proof of its return is provided to him, whichever occurs first.
The Consumer should return the Product to the Seller’s address provided in these Regulations immediately, no later than 14 days from the day on which he informed the Seller about withdrawal from the Agreement. The deadline will be met if the Consumer sends the Product back within 14 days.
The consumer bears the direct costs of returning the Product, including the costs of returning the Product if, due to its nature, the Product could not be returned by ordinary mail .
The consumer is only responsible for reducing the value of the Product resulting from using it in a different way than was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Product.

. The right to withdraw from a distance contract is not entitled to the Consumer in relation to the Contract:

 1. in which the subject of the service is a non-prefabricated item, manufactured according to the Consumer’s specifications or serving to satisfy his individual needs,
 2. in which the subject of the service is an item delivered in a sealed package, which after opening the package cannot be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging was opened after delivery,
 3. in which the subject of the service is an item subject to rapid deterioration or having a short shelf life,
 4. for the provision of services, if the Seller has fully performed the service with the express consent of the Consumer, who was informed before the beginning of the service that after the performance of the service by the Seller, he will lose the right to withdraw from the Contract,
 5. in which the price or remuneration depends on fluctuations in the financial market over which the Seller has no control, and which may occur before the deadline to withdraw from the Contract,
 6. in which the subject of the service are things that after delivery, due to their nature, are inseparably connected with other things,
 7. in which the subject of the service are alcoholic beverages, the price of which was agreed at the conclusion of the sales contract, and whose delivery may take place only after 30 days and whose value depends on fluctuations in the market over which the Seller has no control,
 8. in which the subject of the service are sound or visual recordings or computer programs delivered in a sealed package, if the package was opened after delivery,
 9. for delivering newspapers, periodicals or magazines, with the exception of subscription contracts,
 10. for the delivery of digital content that is not saved on a tangible medium, if the performance of the service began with the express consent of the Consumer before the deadline to withdraw from the contract and after being informed by the Seller about the loss of the right to withdraw from the Contract

—————————–

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

  W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

11. Reklamacja i gwarancja / Complaint and warranty

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

  —————————–
 1. The Sale Agreement covers new and used Products. The Store pages describe in detail the status of each used Product.
 2. The seller is obliged to provide the customer with a product free from defects.
 3. In the event of a defect in the goods purchased from the Seller, the Customer has the right to make a complaint based on the provisions regarding warranty in the Civil Code.
 4. Complaints should be submitted in writing or by e-mail to the addresses of the Seller provided in these Regulations.
 5. The seller will respond to the complaint immediately, no later than within 14 days, and if he does not do so within this period, it is considered that the client’s request was considered justified.
 6. Goods returned under the complaint procedure should be sent to the address given in § 3 of these Regulations .
 7. If a warranty has been granted on the Product , information about it, as well as its content, will be included in the description of the Product in the Store .

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń / Out-of-court complaint consideration and redress methods

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  —————————–
 1. Detailed information on the possibility for the Consumer to use extrajudicial means of dealing with complaints and redress as well as the rules of access to these procedures are available at the headquarters and on the websites of poviat (municipal) consumer ombudsmen, social organizations, whose statutory tasks include consumer protection, Provincial Inspectorates of Inspection Handlowa and at the following internet addresses of the Office of Competition and Consumer Protection: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/spprawy_ind Individualne.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. The consumer has the following examples of options for using out-of-court complaint handling and redress:
 1. The consumer is entitled to apply to a permanent amicable consumer court referred to in art. 37 of the Act of 15 December 2000 on Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), with a request to settle a dispute arising from the Agreement concluded with the Seller.
 2. The consumer is entitled to apply to the provincial inspector of Trade Inspection, in accordance with art. 36 of the Act of 15 December 2000 on Trade Inspection (Journal of Laws of 2014, item 148, as amended), with a request to initiate mediation proceedings regarding the amicable settlement of the dispute between the Consumer and the Seller.
 3. The consumer may obtain free assistance in resolving the dispute between him and the Seller, also using the free assistance of the poviat (municipal) consumer ombudsman or social organization, whose statutory tasks include consumer protection (including the Consumer Federation, Association of Polish Consumers).

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym / Personal data in the Online Store

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

—————————–

 1. The administrator of personal data of Customers collected through the Online Store is the Seller.
 2. Customers’ personal data collected by the administrator via the Online Store are collected in order to implement the Sales Agreement, and if the Customer agrees – also for marketing purposes.
 3. The recipients of personal data of Online Store customers may be:
 1. In the case of a Customer who uses the Online Store with the method of delivery by post or courier, the Administrator provides the Customer’s collected personal data to the selected carrier or intermediary performing the shipment at the request of the Administrator.
 2. In the case of a Customer who uses the Online Store with the electronic payment method or payment card, the Administrator provides the Customer’s collected personal data to the selected entity operating the above payments in the Online Store.

4. The Customer has the right to access their data and correct it.

5. Providing personal data is voluntary, but failure to provide the personal data indicated in the Regulations necessary to conclude a Sales Agreement results in the inability to conclude this agreement.

14. Postanowienia końcowe / Final Provisions

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

—————————–

1. Agreements concluded through the Online Store are concluded in Polish.

2. The Seller reserves the right to amend the Regulations for important reasons, that is: changes in the law, changes in methods of payment and delivery – to the extent that these changes affect the implementation of the provisions of these Regulations. The Seller will inform the Customer about any change at least 7 days in advance.

3. In matters not covered by these Regulations, the generally applicable provisions of Polish law shall apply, in particular: the Civil Code; Act on the provision of electronic services; Consumer Rights Act, Personal Data Protection Act.

4. The customer has the right to use extrajudicial means of dealing with complaints and redress. To this end, it may submit a complaint via the EU ODR online platform available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .